MÓDULO 2.1 y 2.2: DIDÁCTICA (CATALUÑA)

DIDÀCTIQUE

Aquest mòdul està destinat a l’elaboració de la programació didàctique  i la unitat didàctique (o unitates) segons els requisits de la convocatòria. 

Consta de vuits sessions mensuals amb una durada d’hora i mitja, com a mínim, en les que l’equip de preparadors t’indicaran com fer una progamació i les unitats didàctiques pas a pas tenint en compte la legislació de Catalunya: quina normativa cal aplicar, competències bàsiques, objectius, continguts, criteris d’avaluació, perspectiva de gènere, atenció a la diversitat, bibliografia, etc. 

A més a més, s’entreguen rúbriques, plnatilles i d’altres recursos. També veuràs exemples d’activitats diverses i actualitzades que podras incloure a les teves unitats didàctiques. 

Continguts: 

Les vuit sessions mensuals per videoconferència tractaran dels següents aspectes: 

Sessió 1, 2, 3 i 4: Introducció, justificació, legislació, contextualització, competèncias clau i bàsiques… Elaboració de la programació didàctiqu.  Creació d’una unitat didàctica i tots els seus elements: objectius, continguts, criteris d’avaluació, qualificació, metodologia, coeducació, atenció a la diversitat, bibliografia… 

Sessió 5 i 6: Activitats de tipus lingüístic que pots incloure a les teves unitats didàctiques. 

Sessió 7 i 8: Activitats de tipus literari que pots incloure a les teves unitats didàctiques. 

Formació: 

Mitançant videoconferència grupal un cop a mes. Atenció individualitzada mitjanant mail amb els preparadors. Les classes queden gravades i es poden veure a la plataforma. 

 

___________________________________________

UNIDADES DIDÁCTICAS (CATALUÑA)

Este módulo está destinado a la elaboración de la programación didáctica y de las unidades didácticas según los requisitos de la convocatoria.

Consta de ocho sesiones mensuales de hora y media, como mínimo, en las que el equipo de preparadores te indicarán cómo se hace una programación y unidades paso a paso atendiendo a las legislación en Cataluña: legislación que hay que aplicar, competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, atención a la diversidad, bibliografía, etc.

Además, se entregan rúbricas, plantillas y otros recursos. Se entregan también actividades diversas y novedosas que puedes incorporar en tus unidades didácticas.

Contenidos:

Las ocho sesiones mensuales por videoconferencia tratarán los siguientes aspectos:

Sesión 1 a 4: Introducción: justificación, legislación, contextualización, competencias. La programación didáctica.Creación de una unidad didáctica y todos sus elementos. Otros apartados de la programación didáctica que influyen en la creación de unidad didáctica: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, calificación, metodología, competencias y competencias clave transversales, coeducación y perspectiva de género, bibliografía…

Sesión 5 y 6: Actividades de tipo lingüístico que puedes incluir en tus unidades didácticas. 

Sesión 7 y 8: Actividades de tipo literario que puedes incluir en tus unidades didácticas. 

Formación:

Por videoconferencia grupal una vez al mes.

Atención individual por correo electrónico con los preparadores.

 

 

Theme: Overlay by Kaira
CORREO: opolengualitteram@gmail.com