MÓDULO 3: PREPARACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA CATALUÑA CUESTIONES PREVIAS + SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

PROGRAMACIÓ I UNITATS DIDÀCTIQUES (CATALUNYA) 

Aquest mòdul està destinat a l’elaboració de la programació i unitats didàctiques segons els requisitits de la convocatòria. 

Consta de vuits sessions mensuals amb una durada d’hora i mitja, com a mínim, en les que l’equip de preparadors t’indicaran com fer una progamació i les unitats didàctiques pas a pas tenint en compte la legislació de Catalunya: quina normativa cal aplicar, competències bàsiques, objectius, continguts, criteris d’avaluació, perspectiva de gènere, atenció a la diversitat, bibliografia, etc. 

A més a més, s’entreguen rúbriques, plnatilles i d’altres recursos. També veuràs exemples d’activitats diverses i actualitzades que podras incloure a les teves unitats didàctiques. 

Continguts:

Les vuit sessions mensuals per videoconferència tractaran dels següents aspectes: 

Sessió 1: Introducció, justificació, legislació, contextualització, competèncias clau i bàsiques.

Sessions 2 i 3: Altres apartats generals de la programació: objectius, continguts, criteris d’avaluació, calificació, metodologia, coeducació, atenció a la diversitat, bibliografia… 

Sessió 4: Creació d’una unitat didàctica i tots els seus elements.  

Sessió 5 i 6: Activitats de tipus lingüístic que pots incloure a les teves unitats didàctiques. 

Sessió 7 i 8: Activitats de tipus literari que pots incloure a les teves unitats didàctiques.

Formació:

Mitançant videoconferència grupal un cop a mes. Atenció individualitzada mitjanant mail amb els preparadors. 

Durada: 

Vuit mesos. Des d’octubre de 2022 a maig de 2023.

______________________________

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA EN CATALUÑA: CUESTIONES PREVIAS Y SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

El módulo 3 está destinado a la preparación de la prueba práctica.

Consiste en la presentación de las dos partes de la prueba: cuestiones previas y situación de aula. Se ofrecerán análisis y soluciones de la prueba práctica de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.

Contenido de las sesiones:

Las siete sesiones mensuales por videoconferencia tratarán los siguientes aspectos:

Sesión 1: Descripción y propósito de la prueba. Estructura y relación con las otras pruebas que conforman la oposición. La redacción, la lectura y el coloquio posterior. Temporalización del supuesto.

Sesiones 2 y 3: Distintos apartados de desarrollo del supuesto práctico. Las cuestiones previas y la relación con el temario y con el currículum. La situación de aula:  contextualización, secuencia didáctica de una sesión, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, calificación, atención a la diversidad, metodología, recursos y materiales, competencias, coeducación y perspectiva de género.  Planteamiento y resolución de diferentes casos. 

Sesiones 4, 5 y 6 : Ejemplos de actividades para trabajar la dimensión comunicativa, la reflexión gramatical, el fomento de la lectura y la dimensión literaria. Resolución de diferentes situaciones de aula. 

Sesión 7: La DUA y cómo trabajar la diversidad en el aula, ejemplos de adaptaciones. Consejos para trabajar las competencias transversales y la coeducación. Resolución de diferentes situaciones de aula. 

Duración:

7 meses: desde octubre de 2022 a abril de 2023

Formación:

Videoconferencias una vez al mes.

Comunicación con la preparadora a través del correo durante la semana.

 

Theme: Overlay by Kaira
CORREO: opolengualitteram@gmail.com